کد اقتصادی

کد اقتصادی

کد اقتصادی :
کد اقتصادی، کدی است که شرکت ها و موسسات تا ۲ ماه پساز ثبت باید به اداره محترم دارایی مراجعه نمایند و پس از تعیین حوزه دارایی و تشکیل پرونده اقدام به اخذ آن نمایند و تمام فاکتورهای فروش را به صورت رسمی رد نمایند و در دفاتر مالیاتی درج نمایند.
مدارک مورد نیاز جهت اخذ این دفاتر شامل :
۱- کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکاء یا سهامداران
۲- کپی تمام مدارک شرکت

کد اقتصادی

کد اقتصادی

۳- امضاء و پر کردن دفترچه تقاضای کد اقتصادی
۴- گواهی امضاء از دفتر خانه رسمی از دارندگان حق امضاء اسناد تعهد آور
اجاره نامه رسمی ملکی که شرکت در آن مستقر است .توضیح این که اجاره نامه باید به نام شرکت و رسمی باشد. قبض برق و تلفن مرکز اصلی شرکت ، کپی برابر با اصل سند ملک.


برچسب ها: 

تاریخ: 
محتوا:  کد اقتصادی
5
star star star star star

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد