ثبت شرکت در اروند

ثبت شرکت در اروند :
مدارک شرکت با مسئولیت محدود
۱٫ دو نسخه شرکتنامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد .
۲٫ دو نسخه تقاضا نامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد .
۳٫ دو نسخه اساسنامه شرکت با مسولیت محدود که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد.