ثبت شرکت در ارس

مراحل ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس
مرحله اول- مشاوره با مشاوران ثبت مدیران
مرحله دوم – ارائه مجوز فعالیت
سرمایه گذار قبل از مراجعه به ثبت شرکتها باید مجوز لازم برای فعالیت مورد نظر را از قسمت مربوطه اخذ نماید.
مرحله سوم – ارائه کلیه مدارک ثبتی به موسسه ثبت مدیران
مرحله چهارم – تائید اسم تجاری
در تقاضای تعیین نام سرمایه گذار میتواند از اسامی ایرانی و خارجی استفاده نماید
-برای جلوگیری از تشابه اسمی (چه در داخل یا خارج از محدوده منطقه آزاد )پسوند ارس به نام شرکت افزوده خواهد شد
مرحله چهارم – تکمیل کلیه مدارک ثبت نام اشخاص حقوقی
مرحله پنجم – پرداخت حقوق ثبتی و اختصاص شماره دبیرخانه به فرم تعیین نام اسم تجاری
مرحله ششم – بررسی مدارک ثبتی ارائه شده
بررسی مدارک ثبتی ارائه شده توسط کارشناسان ثبت مدیران و اعلام نواقص به سرمایه گذار
شرکتنامه و اظهارنامه تکمیل و ارائه شده توسط موسسین مخصوص ثبت نوع شرکت
مرکز شرکت باید در محدوده منطقه آزاد ارس باشد
تهیه پیش نویس آگهی تاسیس
ثبت اظهارنامه یا شرکتنامه اشخاص حقیقی در دفتر ثبت
درج نام تجاری تائید شده در دفتر مربوطه
اختصاص شماره دبیرخانه به اظهارنامه پلمپ دفاتر
ثبت اظهارنامه پلمب دفاتر تجاری در دفتر مربوطه
ارائه یک نسخه ممهور شده مدارک ثبتی و آگهی تاسیس به سرمایه گذار
ارسال یک نسخه از آگهی تاسیس به معاونت صادر کننده مجوز
ارسال آگهی تاسیس شرکت به روزنامه رسمی و محلی ثبت شرکت در ارس


برچسب ها: 

تاریخ: 
محتوا:  ثبت شرکت در ارس
5
star star star star star

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد