ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود چگونه است؟ یکی از شرکت های سرمایه، شرکت با مسئولیت محدود است. می توان گفت خصوصیات اصلی شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سرمایه تقریبا مشابه اند. بر اساس قانون تجارت تعریف شرکت با مسئولیت محدود به این شرح است: شرکتی که بین دو یا بیش از دو نفر جهت انجام امور تجارتی تشکیل شده باشد و هر کدام از شریکان در شرکت در انتهای ماه تنها به اندازه ی میزان سرمایه ی خود مسئولیت تعهدات و قروض خود را بر عهده دارند.

بخشی از ویژگی های مورد توجه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ممنوع بودن تقسیم بندی سرمایه شرکت به صورت سهام بعد از ثبت شرکت : توجه کنید که برگه ی سهام مخصوص شرکت های سهامی عام و خاص بوده و بخش بندی سرمایه به صورت سهام در شرکت با مسئولیت محدود ممنوع است. محدودیت وظیفه ی شرکا فقط به اندازه ی سهم الشرکه ی خود در شرکت: در واقع به این معنا است که هر یک از شریکان تنها مسئول میزان

سرمایه ای هستند که در شرکت دارند. بخش بندی سرمایه شرکت به سهم الشرکه: می دانیم که عمدتا در شرکت های سهامی بحث اصلی سهامدار و میزان سهام است ولی در این قسم شرکت ها مبحث اصلی بر سر شریک و سهم شریک است توجه کنید که بخشی از سهم الشرکه می تواند به صورت غیر نقد باشد. هیچ یک از شرکا حق انتقال  میزان سهم الشرکه ی خود در شرکت را ندارند. حداقل اعضای لازم برای تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود تنها دو نفر است.

بنا بر قانون تجارت ثبت شرکت با مسئولیت محدود جهت انجام فعالیت های تجارتی ذاتی تشکیل شده و علاوه بر این می توان گفت که فعالیت های تبعی این قسم از شرکت ها هم تجارتی است. توجه داشته باشید برای سلب مسئولیت شخصی از مدیران این قسم شرکت ها، لازم است تا مدیران زیر تعهدات شرکت که آن را امضا می نمایند سمت خود را نیز درج کنند و به همراه امضای خود مهر شرکت را نیز اضافه کنند.


برچسب ها: 

تاریخ: 
محتوا:  ثبت شرکت با مسئولیت محدود
5
star star star star star

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد