تغییر موضوع شرکت

تغییر موضوع شرکت :
یک شخص حقوقی (شرکت) می تواند موضوع شرکت ثبت شده خود را تغییر دهد.
معمولا تغییرات می تواند کم کردن و یا اضافه کردن موردی در موضوع باشد و یا حتی موضوع شرکت به کلی تغییر پیدا می کند.
توجه داشته باشید، گاهی تغییرات و یا اضافه کردن موارد جدید به موضوعات شرکت، مستلزم اخذ مجوزهای کاری خواهد بود.
تغییر موضوع شرکت شرکت ها و موسسات می توانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند و یا به موضوع قبلی شرکت موضوعاتی را الحاق نمایند. لکن این موضوعات الحاق شده یا تغییر یافته چناچه مطابق جدول ذیل باشد، می بایست ابتدا مجوزات مربوطه اخذ گردد. تغییرات در خصوص موضوع فعالیت در کلیه شرکت ها طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر خواهد بود.


برچسب ها: 

تاریخ: 
محتوا:  تغییر موضوع شرکت
5
star star star star star

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد