ابطال کارت بازرگانی

ابطال کارت بازرگانی

الف) مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی حقیقی:
۱- تقاضای شخص در ۱ نسخه.
۲- گواهی مفاصا حساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال (به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سالهای ۷۹ به بعد و اظهارنامه مالیاتی دارای کد رهگیری سال ۱۳۹۰ الزامی است).
۳- گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال(در صورت تولیدی بودن).
۴- اصل کارت بازرگانی.
۵- اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی در ۱ نسخه از اداره ثبت شرکتها واقع در تقاطع مدرس و میرداماد.
ب) مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی حقوقی:
۱- تقاضای شخص در ۱ نسخه.
۲- گواهی مفاصا حساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال (به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سالهای ۷۹ به بعد و اظهارنامه مالیاتی دارای کد رهگیری سال ۱۳۹۰ الزامی است).
۳- گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال.
۴- اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی در ۱ نسخه از اداره ثبت شرکتها واقع در تقاطع مدرس و میرداماد.
۵- صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکتهای سهامی عام، خاص و صورتجلسه هیئت مدیره برای سایر شرکتها مبنی بر ابطال کارت بازرگانی (در صورت عدم انحلال).
۶- تصویر روزنامه رسمی اعلام انحلال شرکت در ۱ نسخه (در صورت انحلال).
۷- اصل کارت بازرگانی.
ج) مدارک مورد نیاز جهت تعلیق کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی:
۱- تقاضای شخص در ۱ نسخه.
۲- اصل آگهی روزنامه مفقودی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار (نام دارنده کارت [ حقیقی و یا حقوقی ] و شماره کارت بازرگانی در روزنامه درج گردد).


برچسب ها: 

تاریخ: 
محتوا:  ابطال کارت بازرگانی
5
star star star star star

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد